1218 79th Street
Kenosha 53143

Phone: (262) 658-9510